Secretaris, drs. Christiaan Ravensbergen, Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam (020-4234482)
Email: kerkgeschiedenis@gmail.com.
Bankrekening: NL28 INGB 0005 9652 10 t.n.v. Ver. Nederlandse Kerkgeschiedenis te Sommelsdijk
Nummer Kamer van Koophandel: 40465537

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op: 12 juni 2018.

Inleiding

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK), opgericht 27 mei 1989, fungeert als landelijk platform voor ge´nteresseerden in de Nederlandse Kerkgeschiedenis.

De VNK profileert zich breed en is toegankelijk voor een ieder met kerkhistorische belangstelling.

Voor de uitoefening van haar taken verwerkt de vereniging (via haar bestuur) in beperkte mate een aantal persoonsgegevens van haar leden. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De vereniging vindt de bescherming van de privacy van haar leden belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.

Deze privacyverklaring geeft informatie over welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, op welke wijze, met welk doel, de bewaartermijn en de beveiliging ervan en de rechten van de leden op dit gebied.

Contactgegevens van de vereniging

De contactgegevens van de vereniging zijn bovenaan deze privacyverklaring vermeld.

Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt

De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor het leveren van haar diensten en omdat leden deze zelf aan haar verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt:

De vereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over opleiding, persoonlijke interesses, enzovoorts.
De vereniging verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het verzenden van uitnodigingen voor de door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, alsmede voor het verzenden van andere informatie, welke informatie raakvlakken heeft met de Nederlandse kerkgeschiedenis en die voor leden relevant kan zijn;

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Voor de ledenadministratie en de boekhouding maakt de vereniging gebruik van het softwareprogramma PCLeden. Dit programma draait op een PC van een vrijwilliger (lid van de vereniging). Het programma is met een password beveiligd. Voor het ontvangen, verzenden en zo nodig opslaan van e-mailberichten wordt gebruik gemaakt van Microsoft Outlook.
De penningmeester ontvangt van de ledenadministratie elk jaar een volledig adressenbestand voor de administratie van de contributies.

Hoe lang de vereniging persoonsgegevens bewaart

De vereniging gebruikt naam, adres en eventueel e-mailadres zolang men lid is van de vereniging. Gegevens van leden die hebben opgezegd worden in PCLeden gearchiveerd. Ook de correspondentie met leden wordt gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor de verzending van het tijdschrift wordt bij elk nummer een adressenbestand aan de drukker ter beschikking gesteld. Dit adressenbestand wordt ook aan de penningmeester ter beschikking gesteld voor het actueel houden van de administratie van de contributies.