Solus Deus adorandus

Dr. Adriaan Bas
Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering, 236 pagina's

Inhoudsopgave

Woord vooraf ........................................................................................................... v

Afkortingen .............................................................................................................. xi

1. Inleiding ................................................................................................................ 1

2. Verkenning ............................................................................................................. 6

2.1. Achtergrond ..................................................................................................... 6
2.1.1.Heiligenverering in de Middeleeuwen ............................................................ 6
2.1.1.1. Kerkelijke aspecten.............................................................................. 7
2.1.1.2. Theologische aspecten........................................................................ 9
2.1.1.3. Volkse aspecten.................................................................................. 16
2.1.2. Kritiek op de heiligenverering........................................................................ 17
2.1.2.1. Erasmus............................................................................................... 17
2.1.2.2. Luther en Melanchthon........................................................................ 19
2.1.2.3. Bucer, Zwingli en Calvijn..................................................................... 22
2.1.2.4. Gevolgen ............................................................................................. 27
2.1.3. Reformatie, heiligenverering en inquisitie in de Nederlanden ...................... 28
2.1.3.1. Reformatie in de Nederlanden............................................................. 28
2.1.3.2. Heiligenverering en inquisitie in de Nederlanden............................... 35
2.1.4. Bont palet ..................................................................................................... 51

2.2. Bronnen .......................................................................................................... 52
2.2.1. Het ‘martelaarsboek’ van Adriaan van Haemstede ............................... 52
2.2.2. De RvardiTappart apotheosis ................................................................ 56
2.2.3. De HistoriaTragica van Paullus Merula ................................................ 58
2.2.4. Onderlinge verhouding en conclusie ..................................................... 61

3. Vaststelling ......................................................................................................... 63

3.1. Stand van het onderzoek ................................................................................ 63
3.2. Heiligenverering in Brielle ................................................................................ 64
3.2.1. Kerken en altaren ...................................................................................... 65
3.2.2. Kloosters .................................................................................................... 65
3.2.3. Gasthuizen ................................................................................................. 67
3.2.4. Daadwerkelijke verering ............................................................................ 67

3.3. Engels ontwikkeling tot 1552 ........................................................................... 68
3.3.1. Geboorte en opleiding (1487–1510)........................................................... 68
3.3.1.1. Afkomst en jeugd in Brielle................................................................... 68
3.3.1.2. Studie in een veranderend klimaat....................................................... 69
3.3.1.3. Studie in Leuven................................................................................... 71
3.3.1.4. Studie in Parijs...................................................................................... 73
3.3.2. Brielse periode (1510–1530?) .................................................................... 75
3.3.2.1. Terugkeer, wijding en eerste mis.......................................................... 76
3.3.2.2. Ambten.................................................................................................. 77
3.3.2.3. Rumoer in het gasthuis......................................................................... 80
3.3.3. Pastoor in Heenvliet (1530?–1552) ............................................................ 81
3.3.3.1. Benoeming............................................................................................ 81
3.3.3.2. Eerste onderzoek (1533)....................................................................... 84
3.3.3.3. IJver, behoedzaamheid en invloed....................................................... 88
3.3.3.4. Het Interim en de Formula Reformationis van 1548............................. 89
3.3.3.5. Engels testament .................................................................................. 92

3.4. Terugblik en conclusie ...................................................................................... 93

4. Verdediging .......................................................................................................... 97

4.1. Stand van het onderzoek .................................................................................. 97

4.2. Engel aangeklaagd (1549–1553) ...................................................................... 98

4.2.1. Wisseling van de wacht (1549–1552) ......................................................... 98
4.2.2. Onderzoek Christiaen de Weerdt (1552) .................................................... 99
4.2.3. Sonnius in Heenvliet (1553) ....................................................................... 101
4.2.3.1. De artikelen van Dirck Wolff ................................................................ 101
4.2.3.2. De artikelen op grond van Engels aantekeningen bij het Interim ........ 103
4.2.3.3. De artikelen op grond van Engels preken:
                  invloed vanuit Regensburg? .................................................................. 104
4.2.3.4. De artikelen op grond van Engels aantekeningen bij
                 het boek van Vervetius ........................................................................... 108
4.2.3.5. De artikelen op grond van Engels aantekeningen tussen
                 de regels van het Interim ........................................................................ 110
4.2.3.6. De artikelen op grond van Engels aantekeningen bij het boek van
                 Guillardus – Engels beantwoording ....................................................... 112
4.2.4. Franciscus Sonnius (1506–1576) ............................................................... 112
4.2.5. Vervoer naar ’s-Gravenhage (1553) ........................................................... 115

4.3. Inquisitie in ’s-Gravenhage (1553–1554) .......................................................... 117
4.3.1. Ruard Tapper van Enkhuizen (1487–1559) ................................................ 117
4.3.2. Engels geloofsbelijdenis (1553) .................................................................. 120
4.3.3. Dispuut over de heiligenverering (1553) ..................................................... 122
4.3.4. Nogmaals de heiligenverering (1553) ......................................................... 125
4.3.5. Sonnius’ formuleringen (1553) .................................................................... 126
4.3.6. Vertragingen en traktaten (1553) ................................................................ 127
4.3.6.1. Over de verering en aanroeping van de heiligen ................................. 129
4.3.6.2. Over de verering van en de eerbied voor de heiligen .......................... 133
4.3.6.3. Vertragingen ......................................................................................... 137
4.3.7. Nicolaas van Nieuwland en Herman van Lethmate .................................... 140
4.3.8. Opnieuw vertragingen ................................................................................ 143
4.3.9. Engels zaak aan Tapper overgedragen (1554) .......................................... 145
4.3.10. Johannes Sartorius en Hermann Stein ..................................................... 146
4.3.11. Protestatie en nieuwe artikelen (1554) ..................................................... 148
4.3.12. Oude ketters ............................................................................................. 149
4.3.13. Opnieuw artikelen en een brief (1554) ..................................................... 154
4.3.14. Voorbereiding op het proces (1554) ......................................................... 156

4.4. Het eerste proces en de nasleep (1554–1555) ................................................ 156
4.4.1. Paullus en de bronnen ................................................................................ 156
4.4.2. Paullus ter discussie ................................................................................... 162
4.4.3. Evaluatie ..................................................................................................... 166
4.4.4. Engel in Delft (1554–1555) ......................................................................... 169

4.5. Nieuwe inquisitie in de Zuidelijke Nederlanden (1555–1557) ........................... 170
4.5.1. Engel naar Leuven (1555) .......................................................................... 170
4.5.2. Nieuwe inquisitie (1555–1556) ................................................................... 171
4.5.3. De ‘kwestie Cornelius’ (1556) ..................................................................... 174
4.5.4. Vertrek uit Leuven (1556) ........................................................................... 176
4.5.5. Ludovicus Blosius (1506–1566) ................................................................. 177
4.5.6. Twistgesprekken en de overkomst van Sint Etton (1556–1557) ................ 180
4.5.7. Engels levenseinde in Mons (1557) ........................................................... 184
4.5.7.1. Mons (Henegouwen)............................................................................. 185
4.5.7.2. Tweede proces...................................................................................... 186
4.5.7.3. Inquisiteurs............................................................................................ 187
4.5.7.4. Terechtstelling....................................................................................... 187

4.6. Terugblik en conclusie ...................................................................................... 190
4.6.1. Beeld van de tegen Engel gevoerde inquisitie ............................................ 190
4.6.2. Aanpassing ................................................................................................. 190
4.6.2.1. Engels tegenstanders: methode en visie ............................................. 190
4.6.2.2. Engels uitlatingen ................................................................................. 192
4.6.2.2.1. Engels visie vóór de inquisitie :......................................................... 192
4.6.2.2.2. Eerste fase: inquisitie in Heenvliet ................................................... 193
4.6.2.2.3. Tweede fase: inquisitie in ’s-Gravenhage (1) ................................... 194
4.6.2.2.4. Derde fase: inquisitie in ’s-Gravenhage (2) ...................................... 195
4.6.2.2.5. Vierde fase: inquisitie in ’s-Gravenhage (3) en eerste proces ......... 196
4.6.2.2.6. Vijfde fase: inquisitie in de Zuidelijke Nederlanden ......................... 196
4.6.2.3. Conclusie ............................................................................................. 197
4.6.3. Invloed ........................................................................................................ 197

5. Conclusies en slotbeschouwing ........................................................................ 199

5.1. Vaststelling ...................................................................................................... 199
5.1.1. Inhoud en bronnen van Engels visie op de heiligenverering ..................... 199
5.1.2. Vooruitgang ............................................................................................... 200

5.2. Verdediging ....................................................................................................... 201
5.2.1. Verloop en invloed van het proces .............................................................. 201
5.2.2. Vooruitgang ................................................................................................. 202

5.3. Nogmaals: een bont palet ................................................................................. 203
5.3.1. Engels plaats .............................................................................................. 203
5.3.2. Engel en Veluanus ...................................................................................... 204
5.3.3. Eigen en zelfstandige plaats ....................................................................... 205

5.4. Eindconclusie en afronding .............................................................................. 205

Bijlagen ..................................................................................................................... 207

Bijlage 1: Engels geloofsbelijdenis .......................................................................... 207

Bijlage 2.1: Eerste proces (1) .................................................................................. 211

Bijlage 2.2: Eerste proces (2) .................................................................................. 212

Bijlage 2.3: Eerste proces (3) .................................................................................. 213

Bijlage 2.4: Eerste proces (4) .................................................................................. 215

Bijlage 3: Engels invloed in Brielle ........................................................................... 215

Summary ................................................................................................................... 217

Literatuur ................................................................................................................... 221

Onuitgegeven bronnen .............................................................................................221

Gedrukte bronnen .................................................................................................... 222

Secundaire literatuur ................................................................................................ 225

Curriculum vitae ....................................................................................................... 230

Register van persoons- en plaatsnamen .............................................................. 231

Naar publicaties Naar boekwinkel