Geloven in Groningen.

G. van Halsema Thzn, Jos M.M. Hermans, F.R.J. Knetsch (red.),
Geloven in Groningen.
Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen, Kok, 1990), 312 pp.

Inhoudsopgave

Woord vooraf (7)
F.R.J. Knetsch, "De armen hebt gij altijd bij U". Religieus gemotiveerde armenzorg in de stad Groningen. Enkele inleidende opmerkingen (11)
Menno Schmid, Kirchliche Beziehungen zwischen Groningen und Ostfriesland im 16. Jahrhundert (28)
Jos M.M. Hermans, De kerk in het midden. Aspecten van Groningen als cultureel en religieus centrum aan het eind van de Middeleeuwen (43)
Josephine Weegink-Schijve, Kerkinterieur voor en na de Reformatie, geÔllustreerd aan de hand van drie Groninger stadskerken (57)
F.J. Bakker, Heiligen en altaren in de stad Groningen tot 1594 (73)
P.M. le Blanc, De gewelfschilderingen in de A-kerk en in de Martinikerk te Groningen: geloof in beeld (99)
O.D.J. Roemeling, Familiewapens op gewelfschotels, muurschilderingen en grafzerken in de Martinikerk (110)
S. Zijlstra, De Dopersen in Groningen, 1530-1795 (119)
J.G.J. van Booma, Enkele bronnen voor de ontstaansgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Groningen (1557- 1579) (132)
Wout J. van Bekkum, Engbert Schut, De Joodse Gemeente van Groningen (157)
G. van Halsema Thzn., Van 1594 naar 1994. Over de 'JubeljaarspredikatiŽn' (185)
J. van Gelderen, Het leven van Frouwe Venema (1803-1889), vrouw van Hendrik de Cock (196)
J. Vree Azn., P. Hofstede de Groot en de armenverzorging door vrouwen. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de Groninger inwendige zending (215)
E.O. van der Werff, De rooms-katholieke parochies in Groningen in de negentiende en twintigste eeuw (232)
F.A. van Liere, De rooms-katholieke kerkbouw en kerkinrichting in negentiende en twintigste eeuws Groningen (249)
E.H. Cossee, "Wij hebben wat anders en beters te doen". Ds. B.J.C. Mosselmans en de stichting der Remonstrantse Gemeente te Groningen (261)
W.G. de Vries, De Vrijmaking in de stad Groningen (267) - Gerben Hoogterp, Samen geloven in Groningen. Twintig jaar oecumene in de Martinistad (267)
Overzicht van herhaaldelijk, in afkorting geciteerde werken (296) - Personalia auteurs (298) - Register (301)
Klik om terug te keren