JAARVERSLAG 2018

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

JAARVERSLAG 2018

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het dertigste jaarverslag dat op de eenendertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde drie keer in 2018: op maandag 26 februari, maandag 11 juni en op maandag 29 oktober. In de samenstelling van het bestuur vonden dit jaar geen wisselingen plaats. Het bestuur bestond uit elf personen: Mirjam de Baar (voorz.), Henk van den Belt (lid), Mathilde van Dijk (lid), Fred van Lieburg (lid), Peter Raedts (lid), Christiaan Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Mirjam van Veen (lid), Huib Uil (lid), Wim Visser (penn.) en Martin van Wijngaarden (lid).

Sinds het Kerkhistorisch Gezelschap is opgegaan in de VNK, behoort de gebruikelijke wintervergadering van dit gezelschap tot de activiteiten van de VNK. Op maandag 15 januari 2018 kwam men samen op de gebruikelijke plaats, een ruimte in de gebouwen van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Utrecht. Bij de opening sprak Henk van den Belt over de eigen theologische plaats van de kerkgeschiedenis. Daarna waren er twee lezingen over de zending, die werden gehouden door Jan A.B. Jongeneel en Iris Busschers. Op deze bijeenkomst werd de bundel ‘Zuurdesem verandert alles. Het Kerkhistorisch Gezelschap (1946-2016) tussen theologie en geschiedenis’ (onder redactie van Henk van den Belt en Fred van Lieburg) aangeboden aan Aart de Groot.

De jaarlijkse ledenvergadering van de VNK werd gehouden op zaterdag 17 maart 2018 in zaal 1E-24 van Protestantse Theologische Universiteit, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, te Amsterdam. Op deze vergadering waren 30 personen aanwezig, waaronder 21 leden. De aanwezigen stonden stil bij het overlijden van enkele leden van onze vereniging. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2017 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Na de jaarvergadering werd de VNK-scriptieprijs 2015-2017 uitgereikt aan Suzanne de Jong voor haar scriptie ‘Read some good, devout Dutch books’. Laypeople, Books, and Religious Reading in the Late Medieval Low Countries. De kerken en de omroepen, dat was het onderwerp voor het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst. Arnold Smeets sprak over luisteraars, programmamakers en ‘hun’ Katholieke Radio Omroep. Jan Dirk Snel had het over de bezwaren van dertien hervormde predikanten uit Amsterdam om in 1930 evenveel zendtijd toe te kennen aan de KRO, de NCRV en de VARA als aan de AVRO. Wim Berkelaar sprak ten slotte over de NCRV en de verwereldlijking vanaf de jaren zestig. Het geheel werd besloten met een stadswandeling onder leiding van Gert van Klinken door een ijskoud Amsterdam om zicht te krijgen op ‘Protestants Amsterdam tussen 1925 en 1965’. Na afloop was er warme chocolademelk.

De dertigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis stond op 17 november 2018 in het teken van de Synode van Dordrecht, die 400 jaar geleden werd geopend. Hier waren 78 personen aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in de Lutherse Kerk (Trinitatiskapel) te Dordrecht en had als thema ‘Rondom de Synode van Dordrecht (1618-1619). Lokale voorgeschiedenissen van een nationale vergadering’. Aan de hand van korte verhalen werden lokale situaties belicht, waar voor, tijdens en na de Synode het nodige te doen was geweest over de tegenstellingen tussen remonstranten en contraremonstranten. Dit betrof de plaatsen Arnhem (Christiaan Ravensbergen), Brielle (Wim Visser), Kampen (Erik de Boer), Klaaswaal (Arjan Nobel), Stolwijk (Nel van Dorp) en Dordrecht (Fred van Lieburg). Paul Abels gaf ten slotte een uitdagende lezing over de Bestandstwisten waarin hij ook een vergelijking maakte met het huidige salafisme. Deze vergelijking bleef niet onbesproken. Na de lunch konden deelnemers op eigen gelegenheid een stadswandeling maken en de tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder: een nieuwe kijk op calvinisme en kunst’ in het Dordrechts Museum bekijken.

De eenentwintigste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 215 pagina’s. De redactie bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: Joep van Gennip (voorz.), Gert van Klinken (secr.), Jan Dirk Snel (eindred.), Iris Busschers, Chris Dols, Sabine Hiebsch, Mirjam Hofman en Jo Spaans.

Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 393 leden.

Christiaan Ravensbergen, secretaris                                          Utrecht, 25 februari 2019

Amsterdam, 17 maart 2018
Dordrecht, 17 november 2018