Jaarverslag 2016

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het achtentwintigste jaarverslag dat op de negenentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2016 drie maal: op donderdag 25 februari, maandag 13 juni en op maandag 26 september. Het bestuur bestond vanaf 27 februari 2016 uit de volgende personen: Mirjam de Baar (lid en voorz.), Frederike Cossee (lid), Mathilde van Dijk (lid), Christiaan Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Wim Visser (penn.), Mirjam van Veen (lid), Martin van Wijngaarden (lid) en Kees de Wildt (lid). Tot 1 september 2016 trad Mathilde van Dijk op als interim voorzitter. Bestuursleden van het Kerkhistorisch Gezelschap, Henk van den Belt, Fred van Lieburg en Peter Raedts, zijn na 27 februari 2016 aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen van de VNK. Met het oog op de verjonging van het bestuur is ook Christiaan Veldman, een van de indieners van een masterthesis voor de VNK-scriptieprijs, voor deze vergaderingen uitgenodigd.

De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 27 februari 2016 in de Lutherse Kerk te Amersfoort. Voor deze vergadering hadden zich 55 mensen aangemeld. De aanwezigen stonden stil bij het overlijden van enkele leden van onze vereniging. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2015 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Ten gevolge van de contributieverhoging werd het jaar positief afgesloten met een resultaat van 686 euro. Op de agenda stond de integratie van het Kerkhistorisch Gezelschap in de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Vanuit de leden waren er geen beletselen voor het samengaan van het KHG met de VNK in 2017. Na de ledenvergadering vond de feestelijke uitreiking van de derde VNK-scriptieprijs plaats. De winnaar van deze prijs was Jirki Thibaut met haar masterproef ‘Hervorming en identiteit. Monastieke idealen in 10e-eeuws Lotharingen’. De voorzitter van de jury, Mathilde van Dijk, heeft de prijs uitgereikt en het juryrapport voorgelezen. In het decembernummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis heeft Jirki Thibaut een artikel over haar scriptie gepubliceerd. Het inhoudelijk gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst was gewijd aan het Amersfoortse mirakelboek en de Moderne Devotie. In een volle kerk hield prof. dr. Dick de Boer een lezing over ‘Het wonder als venster op de middeleeuwse samenlevingen.’ Prof. dr. Ludo Jongen sprak over ‘Heilig Amersfoort’. De laatste verzorgde ook de stadswandeling door zonnig Amersfoort.

Op 22 oktober 2016 werd de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in Antwerpen (B.) gehouden, onder de titel ‘Antwerpen: bakermat van de Reformatie in de Nederlanden’. Op het programma stond een rondleiding door Museum Plantin-Moretus en een stadswandeling. Tussen deze twee rondleidingen waren er drie lezingen. Prof. dr. Catrien Santing sprak over ‘Christendom en Humanisme - a match made in heaven of twee geloven op een kussen met een duivel er tussen’, prof. dr. Guido Marnef nam de aanwezigen mee naar ‘De Calvinistische Republiek’, en prof. dr. August den Hollander hield ten slotte een inleiding over ‘De receptie van Luthers bijbelvertalingen in de Lage Landen.’ Vanwege problemen op het spoor was Antwerpen op deze dag niet goed bereikbaar. Toch hebben er 48 mensen aan deze dag deelgenomen. Het bestuur heeft veel positieve reacties op het programma gekregen, zowel op de lezingen als op de rondleidingen. Op 22 oktober 2016 verscheen er in het Reformatorisch Dagblad een artikel over deze bijeenkomst (‘Ooit kende Antwerpen twaalf calvinistische predikanten’).

De negentiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 160 pagina’s. In het juni-nummer van 2016 schreef Paul H.A.M. Abels dat ‘TNK vernieuwt en verjongt’ en dat hij zelf als eindredacteur plaats zou maken voor Jan Dirk Snel. De redactie heeft afscheid genomen van John Exalto en Hugo den Boer. Tot de redactie zijn toegetreden: Klaas-Willem de Jong (als secretaris de opvolger van Hugo den Boer), Sabine Hiebsch en Gert van Klinken. Joep van Gennip heeft John Exalto opgevolgd als voorzitter van de redactie.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 354 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 350.

Christiaan Ravensbergen, secretaris Brielle, 11 maart 2017