Jaarverslag 2015

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het zevenentwintigste jaarverslag dat op de achtentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2015 vier maal: op donderdag 26 februari, maandag 15 juni, maandag 21 september en maandag 7 december. Het bestuur bestond vanaf 14 maart 2015 uit de volgende personen: Mirjam de Baar (lid), Frederike Cossee (lid), Mathilde van Dijk (lid), Jan Jacobs (vz.), Christiaan Ravensbergen (secr.), Wim Visser (penn.), Mirjam van Veen (lid), Martin van Wijngaarden (lid) en Kees de Wildt (lid). Na de voorjaarsvergadering hebben Jan Jacobs (voorzitter) en Kees de Wildt (lid) afscheid genomen van het bestuur. Op 10 oktober is in Nijmegen aandacht gegeven aan het afscheid van Kees de Wildt. Het bestuur heeft in Mirjam de Baar een nieuwe voorzitter gevonden. Omdat zij deze taak pas vanaf 1 september 2016 op zich kan nemen, fungeert Mathilde van Dijk ondertussen als waarnemend voorzitter.

De jaarlijkse vergadering van de vereniging werd op zaterdag 14 maart 2015 in de Grote Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem gehouden. Op de vergadering waren 42 mensen aanwezig, waaronder 33 leden. De aanwezigen stonden stil bij het overlijden van enkele leden van onze vereniging. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2014 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Het jaar werd afgesloten met een tekort van 1793 euro. Dit werd vooral veroorzaakt door de viering van het 25-jarig jubileum van de VNK. Het bestuur liet de leden weten dat het Kerkhistorisch Gezelschap contact had opgenomen met de VNK om te komen tot een nadere samenwerking. Na de ledenvergadering vond de feestelijke uitreiking van de tweede VNK-scriptieprijs plaats. De winnaar van deze prijs was Jos de Weerd met zijn scriptie getiteld ‘Tussen macht, vertrouwen en heiligheid. De positie van katholieke geestelijken in de transitie van macht en religie op de Veluwe in de 16e eeuw’. De voorzitter van de jury, Joep van Gennip, heeft de prijs uitgereikt en het juryrapport voorgelezen. Dit rapport is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Het programma van het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst had als titel meegekregen: ‘Religieuze coëxistentie in de Nederlanden. Haarlem, Coornhert en Castellio’. Mirjam van Veen hield een lezing over het genoemde thema en Mechteld Gravendeel, archivaris van de Doopsgezinde Gemeente, verzorgde een rondleiding door de Grote Vermaning. De nadruk in het programma lag deze keer op de rondleiding en de stadswandelingen. Het bestuur kreeg hier veel positieve reacties op.

De Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis vond op 10 oktober 2015 plaats in Nijmegen. De dag had als titel meegekregen: Protestantisering en rekatholisering in een eigenzinnige stad. De voormalige vrije Rijksstad Nijmegen in de periode 1550-1650. Er waren twee sprekers. Maarten Hageman hield een toegankelijke lezing onder de titel ‘Omwille van het geloof of de vrijheid? Godsdienst en bestuurlijke autonomie in de ‘Rijksstad’ Nijmegen, 1550-1600’. Om gezondheidsredenen kon Joep van Gennip zijn lezing – ‘Nu hebben wij je, misdadige paap, geef je over!’ Katholieke overlevingstrategieën in het zeventiende-eeuwse Nijmegen - niet houden, maar Paul Begheyn SJ heeft zijn tekst op voortreffelijke wijze en met kennis van zaken voorgedragen. Tijdens het ochtendgedeelte waren 42 personen aanwezig. Na de gezamenlijke lunch konden de aanwezigen het Titus Brandsma Memorial bekijken en werd het programma afgesloten met een rondleiding door de Stevenskerk onder leiding van Jan Kuys.

De achttiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 164 pagina’s. Mirjam Hofman is tot de redactie van het tijdschrift toegetreden.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 357 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 354.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
  Amsterdam, 22 februari 2016