Jaarverslag 2014

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. De vereniging bestond het afgelopen jaar vijfentwintig jaar en dit is het zesentwintigste jaarverslag dat op de zevenentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2014 vier maal: op maandag 10 maart, donderdag 19 juni, donderdag 18 september en maandag 8 december. Op de jaarvergadering van de vereniging trad Georg van Slageren af als bestuurslid en op voordracht van het bestuur benoemde de vergadering Mathilde van Dijk en Wim Visser tot nieuwe bestuursleden. Binnen het bestuur nam Wim Visser te taak van penningmeester over van Georg van Slageren. Het bestuur bestond vanaf 15 maart 2014 uit de volgende personen: Mirjam de Baar (lid), Frederike Cossee (lid), Mathilde van Dijk (lid), Jan Jacobs (vz.), Christiaan Ravensbergen (secr.), Wim Visser (penn.), Mirjam van Veen (lid), Martin van Wijngaarden (lid) en Kees de Wildt (lid).

De jaarlijkse vergadering van de vereniging werd gehouden op zaterdag 15 maart 2014 in ‘In de driehoek’ te Utrecht. Deze ruimte, de voormalige Oud-katholieke kathedraal van Utrecht, maakt onderdeel uit van complex gebouwen met een rijk verleden. Op de jaarvergadering waren 53 mensen aanwezig, waaronder 34 leden van de vereniging. De aanwezigen stonden kort stil bij het overlijden van enkele leden van onze vereniging. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2013 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. De penningmeester moest melden dat de vereniging het jaar heeft afgesloten met een negatief saldo van 382 euro. Op deze vergadering werd besloten om de contributie te verhogen. Dit vanwege de teruglopende inkomsten door een dalend ledental en vanwege de stijgende kosten van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Na de ledenvergadering vond de feestelijke uitreiking van de eerste VNK-scriptieprijs plaats. De winnaar van deze prijs was David de Boer met zijn scriptie getiteld ‘Picking up the Pieces. Catholic Perceptions of Iconoclasm in the Netherlands, 1566-1672’. De voorzitter van de jury, Mirjam de Baar, heeft de prijs uitgereikt en het juryrapport voorgelezen. Dit rapport is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, samen met een artikel van David de Boer. Het programma van het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst had als titel meegekregen: ‘Over nationale grenzen heen. Naar aanleiding van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht’. In twee lezingen gingen mgr. dr. Dick Schoon en dr. Gert van Klinken in op enkele aspecten van de internationale verbanden die er vanaf het einde van de 19e eeuw op kerkelijk terrein bestonden. Hun lezingen riepen de nodige discussie op met de zaal. De rondleiding werd zeer gewaardeerd. Het was al met al een bruisend programma op een mooie locatie.

Op 11 oktober 2014 vierde de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis dat zij 25 jaar bestond. Dit gebeurde met een feestelijke bijeenkomst in Gouda, de stad waar de vereniging ook is opgericht. Alle aanwezigen werden met koffie, thee en een Goudse stroomwafel verwelkomd. De Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper kon officieel 120 personen herbergen. Op de bijeenkomst waren in totaal 133 personen aanwezig en zij pasten allemaal in de kerk. De voorzitter van de vereniging, Jan Jacobs, vroeg aan het begin van de bijeenkomst of de mensen die aanwezig waren geweest bij de oprichting van de vereniging, op wilden staan. Zij kregen een applaus. Prof. dr. Willem Frijhoff en dr. Paul H.A.M. Abels hielden vervolgens een lezing. Voordat hij zijn verhaal hield, werd Paul Abels namens de koning door de burgemeester van Gouda benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten voor onze vereniging en de Historische Vereniging ‘die Goude’. Dit gaf de bijeenkomst nog meer glans. Op deze dag werd ook een jubileumbundel gepresenteerd. De secretaris, Christiaan Ravensbergen, mocht het eerste exemplaar overhandigen aan de burgemeester van Gouda en de voorzitter van de Historische Vereniging ‘die Goude’ – de vereniging die samen met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis de eerste en ook deze Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis georganiseerd heeft. De bundel met artikelen over de kerkgeschiedenis in het algemeen en die van Gouda in het bijzonder heeft als titel meegekregen Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd en stond onder redactie van Paul Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen. Na de lezingen en de lunch konden de aanwezigen deelnemen aan een rondleiding door de stad. Vanwege het slechte weer vond een groot deel van de rondleidingen plaats in de grote Sint Jan en Museum Gouda. De bijeenkomst werd afgesloten met een receptie in de kleine Sint Jan, waar Jan Dirk Snel een column hield en waar een toast werd uitgebracht op de toekomst van de vereniging. Het bestuur heeft veel positieve reacties op het programma van de dag ontvangen.

De jubileumbundel Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd is in 2014 verschenen als zeventiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. De zeventiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 180 pagina’s. In de redactie van het tijdschrift hebben zich enkele personele wijzigingen voorgedaan. De redactieleden Frits Broeyer en Brian Heffernan hebben de redactie verlaten; Katinka Fikse-Omon en Jan Dirk Snel zijn tot de redactie toegetreden.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 352 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 357.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
 Amsterdam, 20 februari 2015