Jaarverslag 2013

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht en dit is het vijfentwintigste jaarverslag dat op de zesentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2013 vier maal: op maandag 4 maart, maandag 10 juni, donderdag 19 september en maandag 9 december. Op de jaarlijkse ledenvergadering nam Jan. G.J. van Booma afscheid van het bestuur van de VNK. Een applaus bevestigde de waardering voor al het werk dat hij als een van de ‘founding fathers’ van de vereniging sinds 1989 heeft gedaan. Kees de Wildt trad toe tot het bestuur. Het bestuur bestond vanaf 16 maart 2013 uit de volgende personen: Jan Jacobs (voorzitter), Christiaan Ravensbergen (secretaris), Georg van Slageren (penningmeester), Kees de Wildt (lid), Mirjam van Veen (lid), Mirjam de Baar (lid), Frederike Cossee (lid) en Martin van Wijngaarden (lid).

De jaarvergadering werd gehouden op zaterdag 16 maart 2013 in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht. Op deze vergadering waren 39 mensen aanwezig, waaronder 26 leden van de vereniging. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2012 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Voor de derde keer op rij kon het jaar met een positief saldo worden afgesloten. Het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst was gewijd aan de Sint-Paulusabdij te Utrecht. Hier waren 51 mensen bij aanwezig. De bijeenkomst moest in de kerkzaal van de Lutherse kerk gehouden worden, aangezien de nevenzaal te klein was voor dit aantal belangstellenden. De bijdragen van de twee inleiders, dr. Kaj van Vliet en dr. Lotty Broer, werden zeer gewaardeerd, onder andere door de beelden die getoond werden. De rondleiding door Kaj van Vliet langs de overblijfselen van de Paulusabdij vormde een goede afsluiting van de bijeenkomst.

De vijfentwintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis op zaterdag 5 oktober 2013 stond in het teken van oude kerken en kloosters in Groningen. In totaal hebben 43 personen de kerken en kloosters van Ter Apel, Krewerd en Ten Boer bezocht. In de bus gaf dr. G.J. van Klinken (universitair docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit) commentaar bij het Groninger landschap. Ter plekke waren er lezingen van dr. J.E.A. Kroesen (universitair docent voor de kunstgeschiedenis van het christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. J.A. Mol (bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Friesland aan de Universiteit Leiden) en dr. J.R. Luth (hymnoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen). De eerste gaf kunsthistorische toelichtingen bij de drie kerken, de tweede hield een lezing onder de titel ‘Moderne devoten in het moeras’ en de laatste gaf een toelichting bij en bespeelde het orgel te Krewerd uit 1531. Het bestuur heeft opvallend veel positieve reacties op deze dag gekregen. Men vond het een prachtig programma, goed georganiseerd en met bijzonder goede sprekers. Ter gelegenheid van deze dag in Groningen is een themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis over kerken en kloosters in Groningen verschenen. Dit fungeerde als wervingsactiviteit. Alle leden van de vereniging ontvingen twee exemplaren van het tijdschrift. Met het tweede exemplaar kon een nieuw lid geworven worden.

In 2013 zijn geen delen in de serie Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschenen. De zestiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 164 pagina’s. In de redactie van het tijdschrift hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan.

Het bestuur heeft in 2013 besloten om het 25-jarig jubileum van de vereniging in 2014 te vieren met twee activiteiten:
1. Een feestelijke Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in de stad waar de vereniging is opgericht, Gouda.
2. Het doen verschijnen van een jubileumbundel met daarin aandacht voor de veranderingen in de beoefening van de kerkgeschiedenis in de afgelopen vijfentwintig jaar.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 347 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 352.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
Utrecht,15 maart 2014