Jaarverslag 2012

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht en dit is het vierentwintigste jaarverslag dat op de vijfentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2012 vier maal, op de maandagen 19 maart, 12 juni, 10 september en 17 december. De vergadering van 3 januari 2012 kon vanwege het slechte weer niet doorgaan. Er hebben zich geen personele wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Het bestuur bestond uit de volgende personen: Jan Jacobs (voorzitter), Christiaan Ravensbergen (secretaris), Georg van Slageren (penningmeester), Jan van Booma (lid), Mirjam van Veen (lid), Mirjam de Baar (lid), Frederike Cossee (lid) en Martin van Wijngaarden (lid).

De jaarvergadering werd gehouden op vrijdag 23 maart 2012 in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. Op deze zonnige vrijdagmiddag waren negentien mensen aanwezig. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2011 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst was gewijd aan het Tweede Vaticaanse Concilie, vijftig jaar na dato. Jan Jacobs hield een inleiding en daarna konden de aanwezigen de tentoonstelling over Vaticanum II met werk van de Amerikaans-Nederlandse tandarts en kunstenaar Frederick Franck bekijken. Lodewijk Winkeler verzorgde een rondleiding door de archieven van het KDC.

De vierentwintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis op zaterdag 22 september 2012 was gewijd aan Erasmiaanse tolerantie en vrijzinnigheid in en om de Maasstad. Jan van Herwaarden, emeritus-hoogleraar culturele geschiedenis (Middeleeuwen en Renaissance) hield een lezing over Erasmus, tolerantie en vrijzinnigheid. Daarna gaf Adrie van der Laan, secretaris van het Erasmus Center for Early Modern Studies en beheerder van de Erasmuszaal in de Openbare Bibliotheek, een virtuele rondleiding door de Erasmuscollectie van de bibliotheek. In de middag was er de gelegenheid om een tentoonstelling in de Laurenskerk te bekijken, hield Erasmus zelf een toespraak, en verzorgde Irene Smit van het Comité Erasmus een Erasmuswandeling. Op deze rijke en zorgvuldig samengestelde bijeenkomst waren ongeveer 25 personen aanwezig. Deze tegenvallende opkomst is voor het bestuur van de VNK een aanleiding om zich te bezinnen op de verschillende aspecten van grote publieke bijeenkomsten.

In 2012 zijn geen delen in de serie Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschenen. De vijftiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers. Willem van Asselt heeft dit jaar afscheid genomen van de redactie; Anna Voolstra en Maarten van den Bos zijn tot de redactie toegetreden.

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis  in 2012 een scriptieprijs ingesteld.  De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging. Naar de prijs kunnen personen meedingen die in het academisch jaar dat aan de voorjaarsvergadering voorafgaat, in het kader van hun Masteropleiding aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit een afstudeerscriptie hebben geschreven en mede op basis daarvan in het betreffende academisch jaar hun Masterdiploma hebben behaald.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 372 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 347.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
Utrecht, 4 maart 2013