Jaarverslag 2011

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht en dit is het drieëntwintigste jaarverslag dat op de vierentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde drie keer, op de maandagen 21 februari, 23 mei en 19 september 2011 in de Lutherse kerk te Utrecht. In het voorjaar van 2011 heeft dr. William den Boer afscheid genomen van het bestuur. Hierna bestond het bestuur uit de volgende personen: Jan Jacobs (voorzitter), Christiaan Ravensbergen (secretaris), Georg van Slageren (penningmeester), Jan van Booma (lid), Mirjam van Veen (lid), Mirjam de Baar (lid), Frederike Cossee (lid) en Martin van Wijngaarden (lid).

De jaarvergadering werd gehouden op zaterdag 9 april 2011 in de crypt van de Kloosterkerk te Den Haag. Er waren zesendertig personen bij de vergadering aanwezig. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2010 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst was gewijd aan de (herziene) Statenvertaling in historisch perspectief. In totaal waren er ongeveer 45 personen aanwezig. Prof. dr. Cees Houtman hield een lezing, getiteld ‘Bijbelvertaling: spiegel van tijd en milieu’. Dr. John Exalto sprak over ‘Het lange leven van de Statenbijbel’. Hierna vond een gesprek onder leiding van prof. dr. Jan Jacobs plaats. Over de bijdrage van John Exalto is in het Reformatorisch Dagblad nog discussie ontstaan (artikelen de dato 13 en 15 april 2011).

De drieëntwintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis op zaterdag 8 oktober 2011 werd georganiseerd in samenwerking met de Doopsgezinde Historische Kring en gehouden in de Singelkerk te Amsterdam. Het thema was ‘Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011’. Dit jaar was het honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke predikant van Nederland, Anne Zernike, werd beroepen in de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe. Op deze dag waren ongeveer 120 personen aanwezig. Op het programma stonden vier inhoudelijke bijdragen van prof. dr. Mirjam de Baar, drs. Froukje Pitstra, dr. Lieke Werkman en dr. Pieter Post. Zij spraken vanuit verschillende perspectieven over de discussies die in de twintigste eeuw gepaard zijn gegaan met de openstelling van het ambt voor vrouwen. Op deze dag werden er ook liederen van onder andere Jacoba Mossel ten gehore gebracht en door de aanwezigen gezongen. Onder leiding van prof. dr. Mirjam van Veen vond een paneldiscussie plaats met deelnemers uit verschillende protestantse en katholieke geloofsgemeenschappen. Na afloop van de bijeenkomst konden de aanwezigen deelnemen aan een rondleiding door de Singelkerk of de naastgelegen Krijtberg. De aanwezigen vonden het een interessante en plezierige bijeenkomst. Het programma van de dag werd evenwichtig genoemd. Op deze dag werd de bundel Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 gepresenteerd en aangeboden aan de negen predikantes die aan de bundel hebben meegewerkt. De bundel onder redactie van M. de Baar, F. Cossee, M. van Veen en A. Voolstra (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2011, 192 pagina’s) is het product van de samenwerking met de Doopsgezinde Historische Kring en is om die reden niet opgenomen in de serie Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

In 2011 is deel 5 in de serie Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschenen: Adriaan Bas, Solus Deus adorandus. Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering (Gouda, 2011, 236 pagina’s). De serie staat onder redactie van dr. William den Boer. Deze blijft redacteur van de serie, ook al heeft hij het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verlaten.

De veertiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers. De uitwisseling van informatie tussen bestuur en redactie vindt onder meer plaats door de uitwisseling van notulen. John Exalto is in 2011 voorzitter van de redactie geworden en Hugo den Boer secretaris. Brian Heffernan is dit jaar toegetreden tot de redactie.

In 2011 zijn archivalia van Jan van Booma en Johan Okkema toegevoegd aan het archief van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, dat in 2010 in bewaring is gegeven bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 390 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 372. Op 11 december 2011 is dr. Henk ten Boom, oprichter, oud-voorzitter en erelid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis overleden. Jan van Booma heeft in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis een in memoriam geschreven.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
Nijmegen, 23 maart 2012