Jaarverslag 2010

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht en dit is het tweeŽntwintigste jaarverslag, dat op de drieŽntwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

De samenstelling van het bestuur bleef in 2010 ongewijzigd. Het bestuur vergaderde vier keer, op de maandagen 8 maart, 7 juni, 13 september en 13 december 2010. Op 7 juni vergaderde het bestuur in de Christelijk Gereformeerde Barnabaskerk te Apeldoorn; de andere vergaderingen vonden plaats in de Lutherse kerk te Utrecht.

De jaarvergadering werd gehouden op zaterdagochtend 24 april 2010, in de bibliotheek van het AriŽnskonvikt te Utrecht. Er waren 15 leden aanwezig. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2009 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Het inhoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst was gewijd aan Alphons AriŽns en werd goed bezocht. Er waren twee lezingen: een van drs. Wouter Beekers (Christelijk-sociaal denken en de strijd om de moderniteit), en een van dr. Wim H. Nijhof† (Rooms of Rood, het dilemma van Alfons AriŽns in de sociale strijd in de textielindustrie in Twente). Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het AriŽnscomitť. De voorzitter van dit comitť, dr. Hub Crijns, trad op als dagvoorzitter.

Bij de presentatie van deel 3 uit de reeks Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, De classis Edam, 1572-1650. Opbouw van een nieuwe kerk in een verdeelde samenleving van dr. Liesbeth Geudeke heeft de VNK in samenwerking met de Vereniging Oud Edam op zaterdag 19 juni 2010 een minisymposium georganiseerd. Ook hier waren veel mensen aanwezig. Het programma bestond uit lezingen van dr. Paul Abels, dr. Liesbeth Geudeke en dr. Wim de Wolf. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om de Grote Kerk van Edam te bezichtigen. Dr. William de Boer fungeerde als dagvoorzitter.

De tweeŽntwintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis was gewijd aan het kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn. Deze dag op 6 november 2010 werd georganiseerd in samenwerking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en het Limburgs Museum te Venlo. Ook de Historischer Verein fŁr Geldern und Umgegend verleende zijn medewerking aan de dag in het Limburgs Museum te Venlo. Het inhoudelijke programma van de dag concentreerde zich op de Limburgse kerkgeschiedenis. Drs. J. Schatorjť sprak over tien jaar Limburgs Museum, dr. A. Jacobs hield een referaat over de betekenis van het LGOG voor de Limburgse (kerk)geschiedbeoefening, en dr. Barbara Kruijsen onderhield haar gehoor over Limburgse identiteit en de geschiedenis van Limburg vanaf 1795. Het middagprogramma bestond uit het bekijken van de propagandafilm ĎLevensgangí uit 1938 van de Limburgse cineast Wim Cox. Deze had hij gemaakt voor de Rooms-katholieke Bond voor Groote Gezinnen. Daarna vond er onder leiding van onze voorzitter, prof. dr. Jan Jacobs, een tafelgesprek plaats tussen verschillende auteurs van de bundel ĎOnder ít kruysí. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn. Deze bundel is verschenen als deel 4 uit de reeks Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Voor deze dag is niet veel publiciteit geweest. Op de dag zelf waren ongeveer 45 personen aanwezig; met name de leden van het LGOG ontbraken. De aanwezigen hebben de dag wel als positief ervaren.

In 2010 zijn zoals gezegd twee delen in de serie Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschenen. Dit is gebeurd onder redactie van dr. William den Boer. De vereniging heeft een contract afgesloten met Bernard van Weeghel van het servicebureau voor christelijke boeken om onze publicaties onder de aandacht van potentiŽle kopers te brengen.

De dertiende jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond weer uit vier nummers. Op maandag 27 september 2010 vond een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur van de VNK en een delegatie van de redactie van TNK. Bestuur en redactie hebben hier uitgesproken dat het belangrijk is dat het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis het tijdschrift van onze vereniging blijft. Hiermee is de band tussen bestuur en redactie verstevigd. Verder zijn er enkele praktische afspraken gemaakt. Het voornemen bestaat om in de jaren dat er geen bundel van de VNK verschijnt, om dan een nummer van TNK te wijden aan het thema van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis.

In 2010 is het archief van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in bewaring gegeven bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 389 betalende leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 390.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
Utrecht, 21 februari 2011