Jaarverslag 2009

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht en dit is het eenentwintigste jaarverslag, dat op de tweeëntwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

In 2009 nam het bestuur afscheid van zijn voorzitter, prof. dr. Herman Selderhuis, en zijn secretaris, drs. Jan Dirk Snel. Met instemming van de leden werden op 9 mei 2009 prof. dr. Jan Jacobs en drs. Martin van Wijngaarden als bestuursleden verkozen. Jan Jacobs heeft het voorzitterschap op zich genomen; Christiaan Ravensbergen vervult sinds 9 mei 2009 het secretariaat. Het bestuur vergaderde vier keer, op donderdag 19 maart, op maandag 8 juni, op maandag 14 september en op maandag 14 december 2009. De eerste, tweede en derde vergadering werden gehouden in de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, de vierde vergadering in de Lutherse Kerk te Utrecht.

De jaarvergadering werd op zaterdag 9 mei 2009 gehouden in de Trinitatiskapel van de Lutherse Kerk in Dordrecht. Er waren twintig leden aanwezig. De gebruikelijke zaken als jaarverslagen (secretarieel en financieel) en bestuursverkiezing werden snel afgehandeld; afzonderlijke notulen maken daarvan melding. De huishoudelijke vergadering duurde ruim een kwartier.
Op de jaarvergadering volgde een symposium met als titel Calvijn anders. Aan het begin van dit symposium stond dr. Mirjam de Baar stil bij het overlijden van een van onze leden, eindredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en bestuurslid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, dr. Ton Wouters. Daarna sprak dr. Mirjam van Veen over het imago van Calvijn in de Lage Landen en dr. Frans van Stam over Calvijns optreden tegen Servet. Hierna konden de aanwezigen de tentoonstelling 'Calvijn en wij' in de Grote Kerk van Dordrecht bezoeken. Het dagprogramma besloot met een forumgesprek over de tentoonstelling. Onder leiding van de dagvoorzitter, dr. Mirjam de Baar, namen drs. Tanja Kootte, prof. dr. Peter Nissen en prof. dr. Gerrit Schutte hieraan deel. Er waren tussen de 50 en 60 mensen aanwezig.

In dit Calvijnjaar stond de eenentwintigste Dag van de Kerkgeschiedenis in het teken van Jacobus Arminius. De conferentie 'Jacobus Arminius (1559/60-1609) herdacht' werd op zaterdag 10 oktober gehouden in de Lokhorstkerk te Leiden. De organisatie van deze dag lag voor een groot deel in handen van medeorganisatoren: het Remonstrants Seminarium, de Remonstrantse Broederschap en de Universiteit Leiden. Er waren 170 mensen aanwezig, waaronder 31 leden van de VNK. Vier mensen hielden een lezing: prof. dr. Eric Cossee over Arminius en Rome, dr. Aza Goudriaan over Arminius' receptie van Augustinus, drs. Marijke Tolsma over het Arminiusportret en prof. dr. Marius van Leeuwen over de actualiteit van Arminius. Na afloop van het plenaire deel van het programma konden de aanwezigen een tentoonstelling over Arminius in de Universiteitsbibliotheek bekijken. In de pauze konden de aanwezigen een gratis exemplaar van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis krijgen. Dit betrof een themanummer over Jacobus Arminius.

In 2008 heeft het bestuur besloten om de twee tot dusverre bestaande boekenseries te vervangen door één nieuwe serie onder de naam Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Dit besluit werd in 2009 nader ingevuld door af te spreken om voortaan alleen de tweejaarlijkse bundels van de VNK, gekoppeld aan een Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, uit te geven en in principe geen andere boeken. Een uitzondering op deze regel is mogelijk.

De twaalfde jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis kende een nieuwe vormgeving. De vier nummers telden bij elkaar 180 bladzijden. Het derde nummer was een themanummer over Jacobus Arminius. Drs. Martin van Wijngaarden trad toe tot de redactie.

In 2009 is Meije van Slageren bereid gevonden om samen met zijn tweelingbroer, onze penningmeester Georg van Slageren, de website van de vereniging onder handen te nemen. Een voorlopige versie staat op het internet.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 404 betalende leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 389.

Christiaan Ravensbergen, secretaris