Jaarverslag 2008

Terug naar actuele jaarverslag   

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Twintig jaren zijn verstreken sinds de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd opgericht en dit is dus het twintigste jaarverslag, dat op de eenentwintigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Er veranderde dit jaar weinig. De dingen volgden hun gewone loop. Het bestuur dat in het voorgaande jaar met de komst van vier nieuwe leden weer op volle sterkte was gekomen, bleef dit jaar ongewijzigd. Vier keer vergaderde het, op maandag 21 januari, donderdag 24 april, donderdag 18 september en maandag 8 december 2008. De eerste, tweede en vierde vergadering werden gehouden in de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, de derde vergadering in de Arminiuskamer van de Remonstrantse Kerk te Rotterdam.

De jaarvergadering werd op zaterdag 24 mei 2008 gehouden in een zaal van het Dominicanenklooster te Zwolle. Dertien leden waren daarbij aanwezig. De gebruikelijke zaken als jaarverslagen en bestuursverkiezing werden snel afgehandeld; afzonderlijke notulen maken daarvan melding. De huishoudelijke vergadering vormt een kort voorafje op de voorjaarsvergadering.

Ook dit jaar ging het weer om dagvullend programma onder de titel ‘De Oecumene van de Spiritualiteit. Moderne Devotie en Nadere Reformatie’. Gesproken werd er door dr G.J. van Klinken en dr L. Tiesinga over De imitatione Christi van Thomas a Kempis, en door prof. dr A. de Reuver over Theodorus à Brakel. Aan het eind van de middag voerden prof. dr W.J. op ’t Hof en dr C.M.A. Caspers onder leiding van  de voorzitter een gesprek over de overeenkomsten en verschillen in spiritualiteit tussen Moderne Devotie en Nadere Reformatie. Het ochtendprogramma werd besloten met de presentatie van een nieuwe boekenserie door het Nederlands Dagblad, in de lunchpauze maakten vele deelnemers onder leiding van een gids een wandeling door Zwolle, terwijl het middagprogramma begon met een optreden van het Vocaal Ensemble Cercamon, voorzien van toelichting door dr U. Hascher-Burger. Het programma, dat werd gehouden in de kerk van het Domincanenklooster trok zo’n tachtig belangstellenden.

De twintigste Dag van de Kerkgeschiedenis, evenals de voorjaarsvergadering zonovergoten, werd op zaterdag 11 oktober gehouden in het gebouw van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad, die samen met de Vereniging Vrienden van Schokland ook als medeorganisator optrad. Het thema luidde ‘”Een machtig arbeidsveld”. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder’. Op het zeer gevarieerde programma kwamen ongeveer tachtig bezoekers af. Het ochtendprogramma opende met een lezing van dr H. Pruntel, gevolgd door de vertoning van de film ‘Een nieuw dorp op nieuw land’ (1960) van Louis van Gasteren, die door dr. G.J. van Klinken van toelichting werd voorzien. In het middagprogramma refereerden dr. D.H. Hak en dhr. R. Bogerd in twee korte voordrachten over de kerkelijke situatie in Urk, waaarna ze onder inmenging van het publiek ook kort in discussie gingen. Vervolgens werden ds B.J. Aalbers,  voormalig predikant te Bant en dhr D. Ketelaar, emeritus pastoor te Emmeloord, ondervraagd over hun herinneringen aan hun jaren in de Noordoostpolder. Een boek dat dezelfde titel droeg als het dagthema, werd aangeboden aan mr W.L.F.C. ridder van Rappard, de burgemeester van de Noordoostpolder. Prof dr J.Y.H.A. Jacobs, prof dr G. Harinck en dhr J. Hermsen leverden vervolgens korte commentaren op het boek. Tijdens de middagpauze grepen diverse deelnemers de gelegenheid aan om een tentoonstelling over de barakkenfase in het centrum te bezichtigen.

Het bestuur nam het initiatief om de twee tot dusverre bestaande boekenseries te vervangen door één nieuwe serie onder de naam Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, die voortaan door de vereniging zelf worden uitgegeven. Bestuurslid dr W.A. den Boer treedt daarbij op als redacteur. Het eerste deel werd al genoemd. Het is het boek ‘Een machtig arbeidsveld’. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder’ onder redactie van William den Boer, Gert van Klinken, Henk Pruntel, Christiaan Ravensbergen en Theo van Staalduine. Het tweede deel is de dissertatie Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie van Gijsbert Schaap.

Het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis voltooide de elfde jaargang. De vier nummers telden bij elkaar 142 bladzijden. De tweede aflevering was een themanummer over ‘Religieus erfgoed’. Drs J. de Jong besloot de zogenaamde brede redactie te verlaten. Voor het laatst werd het tijdschrift uitgegeven bij uitgeverij Eburon in Delft. Vanwege de kosten heeft het bestuur besloten voor een andere drukker te kiezen. In het vierde nummer nam eindredacteur dr P.H.A.M. Abels afscheid van Delft.

De officiële verenigingswebsite - www.vnkonline.nl of www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl - bleef een zorgenkindje, alleen gevuld met het hoogstnoodzakelijke. Het bestuur is op zoek naar mensen die voor de inhoud kunnen zorgen.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 406 betalende leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 404

Jan Dirk Snel, secretaris                                                              Amsterdam, 9 mei 2009.